Statut

Na temelju članka 14. Zakona o udrugama i fondacijama (Službene novine Federacije BiH br. 45/02.) i na temelju čl. 18. Statuta DHK HB, Skupština Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne na svojim sjednicama održanima 31. svibnja 2008. i 10. lipnja 2023. godine u Mostaru usvojila je

 

S T A T U T

DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne je osnovano na Osnivačkoj skupštini u Mostaru, 20. studenog 1993.

 

Članak 2.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne je dobrovoljna izvanstranačka organizacija književnika koji žive i djeluju na području Federacije BiH, BiH i književnika koji žive i djeluju izvan njenog područja a rođeni su u njoj.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne djeluje na području Federacije BiH i registrirano je u Federalnom ministarstvu pravde.

 

Članak 3.

Puni naziv udruge glasi: Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne. Skraćeni naziv glasi: DHK HB.

 

Članak 4.

Sjedište Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne je u Mostaru, Trg hrvatskih velikana b.b. – Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 5.

U ostvarivanju ciljeva i zadataka, osobito u ostvarivanju književne i društvene djelatnosti, ono djeluje na području država u kojima djeluju članovi DHK HB i preko njih Društvo ostvaruje svoj program i svoje zadaće.

 

Članak 6.

DHK HB djeluje kao jedinstvena udruga. Članovi DHK HB koji žive izvan Mostara, zbog okupljanja i uspješnijega djelovanja mogu se organizirati u ogranke koji su sastavnim i neodvojivim dijelovima DHK HB. Upravni odbor DHK HB donosi odluku o utemeljenju ogranaka. Ogranci DHK HB nemaju statut pravne osobe. Rad ogranaka utvrđuje se posebnim pravilnikom što ga donosi Skupština DHK HB.

 

II. PEČAT, DJELATNOSTI I ZADATCI DHK HB

 

Članak 7.

Pečat DHK HB ima okrugli oblik promjera tri centimetra, na kojem je po obodu upisan tekst: Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, a u sredini teksta Mostar (1).

 

Članak 8.

Ciljevi DHK HB jesu:

 • razvijati i afirmirati hrvatski jezik
 • zalagati se za raznolik i kontinuiran napredak hrvatske književnosti
 • poticati suvremeno književno stvaralaštvo i valorizaciju hrvatske književnosti
 • unapređivati i štititi slobodu književnog stvaralaštva i djelovanja
 • osiguravati trajan utjecaj u oblikovanju kulturne politike.

Glavne djelatnosti DHK HB su:

 • štititi književna djela i rad svojih članova,
 • sudjelovati u pripremama donošenja zakona i propisa koji utječu na sudbinu književnog stvaralaštva,
 • osiguravati zaštitu socijalnih prava svojih članova i njihovih obitelji,
 • osiguravati i ostvarivati javne književne tribine i druge književne priredbe
  • zalagati se za afirmaciju i promicanje hrvatske književnosti u svijetu,
  • organizirati međurepubličke i međunarodne skupove, sukladno Statutu i Zakonu,
  • dodjeljivati književne nagrade kao poticaj književnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji djela članova DHK HB,
  • objavljivati publikacije, časopise i knjige kroz nakladu DHK HB,
  • brinuti se o pohranjivanju i čuvanju pismohrane DHK HB sukladno zakonskim propisima.

 

III. ČLANSTVO

 

Članak 9.

Redovitim članovima DHK HB mogu postati afirmirani književnici koji pišu hrvatskim jezikom iz Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatske i inozemstva koji prihvaćaju ciljeve i zadaće DHK HB sadržane u ovom Statutu. Poseban uvjet za prijem redovitoga člana jeste da je kandidat objavio tri knjige nedvojbene književne vrijednosti ili iznimno dvije takve knjige, u kojem slučaju je potrebno dodatno da kandidat bar dvije godine tiska književne radove u uglednim književnim revijama i listovima, te da su njegova djela doživjela ozbiljnu kritičku recepciju.

Počasnim članom DHK HB može postati osoba iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koja je svojim djelima ili djelovanjem bitno pridonijela hrvatskoj književnosti, odnosno njezinoj afirmaciji.

Pristupnikom DHK HB može postati osoba koja objavljuje književne radove u uglednim časopisima, koja ima barem jednu objavljenu knjigu, uz uvjet da su joj djela doživjela ozbiljnu kritičku recepciju.

 

Članak 10.

Za prijem redovitoga člana DHK HB kandidat je dužan podnijeti pismenu zamolbu i dokaze o ispunjavanju uvjeta za redovitoga člana propisanih u članku 9. ovog Statuta.

Za prijem pristupnika DHK HB kandidat je dužan podnijeti pismenu zamolbu i dokaze o ispunjavanju uvjeta za pristupnika propisanih u članku 9. ovog Statuta.
Počasni članovi ne podnose zamolbu za prijem u DHK HB, nego ih Upravni odbor prima na inicijativu najmanje pet članova DHK HB ili na prijedlog Povjerenstva za primanje i provjeru članstva.

Odluku o primanju u članstvo donosi Upravni odbor DHK HB na prijedlog Povjerenstva za primanje i provjeru članstva. Prijedlog povjerenstva može koristiti i ogranak DHK HB.

O svojoj odluci Upravni odbor izvještava prvu iduću godišnju Skupštinu

 

Članak 11.

Kandidati čija zamolba za primanje u DHK HB bude odbijena mogu se žaliti Skupštini DHK HB i to u toku od 30. dana od dana primitka odluke.

Kandidati čija je zamolba odbijena mogu uputiti novu zamolbu za primanje ukoliko su u međuvremenu objavili djelo nedvojbene vrijednosti.

 

Članak 12.

Redoviti članovi, počasni članovi i pristupnici DHK HB imaju prava i dužnosti:

 • sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i zadaća DHK HB
 • ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima DHK HB
 • tražiti zaštitu od DHK HB ako je ugroženo njihovo književno djelo i stvaranje.

Redoviti članovi pored prava i dužnosti navedenih u stavku 1. imaju:

 • pravo biti izabran za predsjednika, dopredsjednika i u organe DHK HB

Svi članovi su dužni redovito plaćati članarinu.

Počasni članovi na plaćaju članarinu.

 

Članak 13.

Članstvo u DHK HB prestaje istupanjem i brisanjem iz članstva.

 

Članak 14.

Svakom članu DHK HB pripada pravo istupanja iz članstva.

Iz članstva DHK HB istupa se podnošenjem pismene obavijesti Upravnom odboru.

Upravni odbor upoznaje prvu iduću Godišnju skupštinu o istupanju svakog pojedinog člana.

 

Članak 15.

Odluku o brisanju izriče Upravni odbor DHK HB.

Odluka se može donijeti u sljedećim slučajevima:

 • ako član nanese moralnu ili materijalnu štetu DHK HB,
 • ako član nanese moralnu štetu drugom članu DHK HB i časni sud nakon provedenoga postupka predlaže Upravnom odboru brisanje iz članstva DHK HB,
 • ako član ne plaća članarinu u tijeku dvije godine unatoč dviju opomena.

O brisanju iz članstva Upravni odbor izvještava prvu iduću Godišnju skupštinu.

 

Članak 16.

Protiv odluke Upravnoga odbora o brisanju iz članstva DHK HB član se može žaliti u roku od 30 dana nakon primitka odluke.

Žalba se podnosi Godišnjoj skupštini DHK HB preko Upravnoga odbora.

Odluka Godišnje skupštine je konačna.

 

 

IV. ORGANI UPRAVLJANJA DHK HB

 

Članak 17.

Organi Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne jesu:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Upravni odbor
 4. Časni sud
 5. Nadzorni odbor
 6. Odbor za Statut i opće akte
 7. Odbor za književne veze

 

1. Skupština

 

Članak 18.

Skupština je najviši organ upravljanja i odlučivanja DHK HB.

Skupštinu čine svi članovi DHK HB.

Skupština ima izričito sljedeća prava, obveze i odgovornosti u upravljanju i odlučivanju, u ostvarivanju ciljeva, zadataka i poslova DHK HB:

 • utvrđuje i donosi Statut DHK HB, dopune i izmjene Statuta
 • utvrđuje i donosi opće propise
 • utvrđuje i donosi godišnje i dugoročne programe rada
 • utvrđuje novčane planove i brine se o osiguranju sredstava i imovine DHK HB
 • razmatra i donosi zaključni račun i novčani plan DHK HB
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu organa DHK HB
 • bira i razrješava dužnosti članove organa DHK HB
 • bira i razrješava dužnosti predsjednika i dopredsjednike DHK HB
 • odlučuje o statusnim promjenama, o prestanku rada DHK HB i o imovini DHK HB
 • odlučuje o žalbama u povodu odluka o primanju u DHK HB i o prestanku članstva u DHK HB
 • odlučuje o nakladi DHK HB
 • donosi odluke, zaključke, preporuke, utvrđuje prijedloge, smjernice, zauzima stajališta i mišljenje, te ostvaruje druge ciljeve, zadatke i poslove utvrđene ili proizašle iz ovog Statuta
 • odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa DHK HB.

 

Članak 19.

Svake godine obvezno se održava redovita Godišnja skupština.

Godišnja skupština saziva se najkasnije do kraja lipnja tekuće godine.

Godišnju skupštinu saziva predsjednik na temelju odluke Upravnoga odbora.

Obavijest o sazivu Godišnje skupštine dostavlja se pismenim putom svim članovima DHK HB najkasnije 10 dana prije njezina održavanja.

Prijedlog dnevnoga reda Godišnje skupštine utvrđuje Upravni odbor DHK HB.

Izborna skupština DHK HB održava se svake treće godine.

 

Članak 20.

Izvanredna skupština DHK HB saziva se u razdoblju između dviju godišnjih skupština u sljedećim slučajevima:

 • kad to odluči Upravni odbor DHK HB
 • kad to zatraže Časni sud i Nadzorni odbor
 • kad to zahtjeva petina članova DHK HB.

 

Upravni odbor je dužan sazvati Izvanrednu skupštinu  u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ako Upravni odbor ne udovolji zahtjevu iz prethodnog stavka, Izvanrednu skupštinu će sazvati Nadzorni odbor odnosno sami predlagači.

 

Članak 21.

Da bi Skupština mogla donositi valjane odluke, potrebno je da na zasjedanjima sudjeluje natpolovična većina članova. Ako u vrijeme određeno za početak rada Skupštine nije nazočan potreban broj članova, početak zasjedanja odgađa se za pola sata a nakon toga vlasna je Skupština odlučivati natpolovičnom većinom nazočnih članova bez obzira na njihov broj.

 

Članak 22.

Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem.

Skupština može odlučivati da se o stanovitom pitanju glasuje tajno.

U izboru organa DHK HB glasovanje se uvijek provodi tajno.

Da bi izbori imali puni smisao potrebno je da predlagači predvide više kandidata za svaku dužnost.

 

Članak 23.

Skupština donosi odluku većinom glasova nazočnih članova DHK HB.

 

2. Predsjednik

 

Članak 24.

Predsjednik DHK HB:

 • predstavlja i zastupa DHK HB bez ograničenja
 • brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora DHK HB
 • brine se o primjeni Statuta i općih akata DHK HB, te o zakonitosti rada DHK HB i njegovih organa
 • potpisuje odluke i ostale akte koje donosi Skupština i Upravni odbor DHK HB
 • obavlja i ostale poslove utvrđene Statutom i općim propisima DHK HB.

 

Članak 25.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini DHK HB.

 

Članak 26.

Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne ima dva dopredsjednika. Dopredsjednici DHK HB zamjenjuju predsjednika DHK HB u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti pomažu predsjedniku u radu i u dogovoru s njim obavljaju određene poslove iz njegovog djelokruga. Predsjednik, dopredsjednici i ostali članovi Upravnoga odbora DHK HB se biraju tajnim glasovanjem na Izbornoj skupštini na vrijeme od 3 (tri) godine, ako Skupština drukčije ne odluči. Izabrani su oni koji dobiju najviše glasova od broja nazočnih članova na Izbornoj skupštini DHK HB.

 

 1. Upravni odbor

 

Članak 27.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • priprema sjednice Skupštine
 • priprema i predlaže nacrte izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
 • upravlja imovinom DHK HB
 • provodi odluke Skupštine
 • predlaže Skupštini program rada DHK HB
 • razmatra novčana pitanja DHK HB, zaključni račun, te predlaže Skupštini donošenje novčanog plana i usvajanje zaključnog računa DHK HB
 • razmatra i usvaja šestomjesečne obračune DHK HB
 • odlučuje o sazivanju Godišnje, Izborne i Izvanredne skupštine
 • podnosi Skupštini izvješća o svojem radu i o radu svojih tijela
 • imenuje i razrješuje glavnog urednika i članove uredništva Naklade DHK HB
 • bira tajnika DHK HB
 • bira povjerenstva, i druga stalna i povremena tijela Upravnoga odbora
 • utvrđuje način organiziranja i rada Tajništva DHK HB, daje suglasnost na sistematizaciji poslova i radnih zadataka tajništva, odnosno zaključuje s radnicima tajništva ugovore o obavljanju poslova i radnih zadataka za DHK HB
 • odlučuje o prijedlozima, zahtjevima, molbama i žalbama članova DHK HB u prvom stupnju postupka
 • izvršava i druge poslove i zadatke utvrđene Statutom.

 

Članak 28.

Upravni odbor DHK HB pored predsjednika i dva dopredsjednika, koji su članovi po položaju, ima još četiri člana:

Članove Upravnoga odbora bira Skupština na tri godine.

Za člana Upravnog odbora može biti izabran svaki redoviti član DHK HB.

Svaki redoviti član DHK HB najdulje 10 dana prije Izborne godišnje Skupštine može pismeno isticati kandidate za izbor u Upravni odbor, uz uvjet da je dobio suglasnost kandidata.

Svi predloženi kandidati čine listu kandidata za izbor Upravnoga odbora, na kojoj se upisuju po abecednom redu prezimena kandidata.

Smatraju se izabranima za člana Upravnog odbora ona četiri redovita člana koji dobiju najveći broj glasova od broja nazočnih na Izbornoj  skupštini DHK HB.

 

Članak 29.

Sastanke Upravnog odbora saziva i njime rukovodi predsjednik DHK HB. U slučaju njegove spriječenosti na tom ga sastanku zamjenjuje jedan od dopredsjednika.

Sastanak se saziva prema potrebi, najmanje jednom dvomjesečno, s iznimkom ljetnih mjeseci.

U radu Upravnog odbora po potrebi mogu sudjelovati predsjednici ogranaka i predsjednici odbora DHK HB.

Predsjednik mora sazvati sastanak Upravnog odbora na zahtjev većine članova Upravnog odbora, kao i na zahtjev Časnog suda, te 1/5 članova DHK HB.

Ukoliko predsjednik ne sazove sastanak Upravnog odbora na temelju prethodnog stavka u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, sastanak mogu sazvati sami predlagači.

 

Članak 30.

U slučaju da član Upravnog odbora dade ostavku ili bude na drukčiji način spriječen da dalje djeluje u Upravnom odboru njegov zamjenik je osmi po broju glasova na kandidacijskoj listi s Izborne godišnje skupštine. Na taj način se može zamijeniti jedan član Upravnog odbora. Nakon toga prva naredna bilo Godišnja bilo Izvanredna skupština bira potreban broj novih članova Upravnog odbora s mandatom do iduće Izborne godišnje skupštine.

Pojedini član Upravnog odbora i cijeli Upravni odbor može biti opozvan prije isteka vremena na koje su izabrani. Svi članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani u sljedećim slučajevima:

 • ako Upravni odbor ne izvršava odluke Skupštine DHK HB,
 • ako Skupštini DHK HB ne podnosi izvješće o svom radu,
 • ako i nakon upozorenja ne poštuje odredbe ovog Statuta i druge propise DHK HB.

Pojedini član Upravnog odbora može biti opozvan u sljedećim slučajevima:

 • ako ne poštuje ili ne izvršava odluke Upravnog odbora,
 • ako neuredno prisustvuje sastancima Upravnog odbora ili na drugi način onemogućava rad Upravnog odbora i ostalih radnih tijela DHK HB.

Prijedlog za opoziv Upravnog odbora i pojedinog člana Upravnog odbora mogu podnijeti Nadzorni odbor ili najmanje 15 članova DHK HB

Prijedlog mora biti obrazložen i podnijet Skupštini DHK HB.

Opoziv je usvojen ako se za prijedlog izjasni većina nazočnih članova Skupštine DHK HB.

Opoziv se provodi tajnim glasovanjem (ako Skupština ne odluči drukčije).

Glasački listići za opoziv Upravnog odbora sadrže riječ «za opoziv» i «protiv opoziva» a  glasački listić za pojedinog člana Upravnog odbora ispred članova sadrže riječi «za opoziv» i «protiv opoziva». U slučaju da je opozvan cijeli Upravni odbor Skupština DHK HB na istom sastanku bira nove članove odnosno Upravni odbor DHK HB.

 

Članak 31.

Upravni odbor punopravno odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

Članak 32.

Upravni odbor bira članove povjerenstava koja mogu biti stalna i povremena.

 

 1. Časni sud

 

Članak 33.

Časni sud je tijelo DHK HB koje utvrđuje činjenično stanje izriče odgovarajuće stegovne mjere.

 

Članak 34.

Časni sud čine 3 člana izabrana na Izbornoj godišnjoj skupštini. Mandat Časnog suda traje tri godine

Kandidiranje i izbor članova Časnog suda provodi se na isti način kao i za članove Upravnog odbora.

Ukoliko jedan član  Časnog suda dade ostavku, njega će zamijeniti četvrti kandidat po broju glasova s kandidatske liste. Tako se može zamijeniti najviše 1 član Časnog suda.

 

Članak 35.

Časni sud može posredovati u sporovima između članova DHK HB na njihov zahtjev.

 

Članak 36.

Časni sud može izreći sljedeće mjere:

 • pismenu opomenu,
 • ukor,
 • strogi ukor.

 

Članak 37.

O mjeri – brisanja iz članstva DHK HB – Časni sud nakon provedenog postupka utvrđuje ima li mjesta ili ne za donošenje takve mjere.

Postupak  pred Časnim sudom uključuje provedbu sljedećih radnji:

 • pismeno podnošenje prijedloga radi pokretanja postupka,
 • pribavljanje pismene izjave članu protiv kojeg je pokrenut postupak,
 • provedba dokaznog postupka u nazočnosti člana protiv koga se vodi postupak.

 

 

 

 1. Odbori skupštine

 

Članak 38.

Skupština DHK HB bira sljedeće odbore:

 1. Nadzorni odbor – 3 redovita člana
 2. Odbor za Statut i opće akte – 3 redovita člana
 3. Odbor za književne veze – 3 redovita člana.

 

Članak 39.

Mandat članova odbora traje tri godine.

Članovi odbora kandidiraju se i biraju na isti način kao i članovi Upravnog odbora.

Ukoliko jedan član  određenog odbora dade ostavku, njega će zamijeniti prvi sljedeći član s kandidacijske liste za taj odbor.

Članovi odbora koje bira Skupština DHK HB za svoj rad odgovaraju Skupštini DHK HB.

 

Članak 40.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne može samo ili zajedno s drugim udrugama osnivati posebne sekcije. Rad sekcija utvrđuje se posebnim pravilnicima.

 

 1. Povjerenstva Upravnog odbora

 

Članak 41.

Upravni odbor DHK HB, kao svoja pomoćna tijela imenuje sljedeća  stalna povjerenstva:

 • Povjerenstvo za primanje i provjeru članstva (tri redovita člana)
 • Povjerenstvo za književne priredbe – Tribina DHK HB (tri redovita člana)
 • Povjerenstvo za auktorska prava, položaj pisaca, te socijalno-mirovinska pitanja (tri redovita člana)

Po potrebi Upravni odbor DHK HB bira i druga stalna i povremena  povjerenstva.

 

Članak 42.

Mandat članovima povjerenstava traje tri godine.

Prava i dužnosti povjerenstava određuju se odlukom Upravnog odbora DHK HB.

 

 1. Nadzorni odbor

 

Članak 43.

Nadzorni odbor DHK HB se stara o čuvanju  načela upravljanja i demokratičnosti u radu DHK HB, nadzire materijalno i novčano poslovanje, a posebice:

 • provođenje Statuta i drugih općih propisa DHK HB
 • provođenje odluka Skupštine, Upravnoga odbora, te ostalih odbora i povjerenstava DHK HB.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana koje bira Izborna godišnja skupština.

Članovi se kandidiraju i biraju kao i za Upravni odbor DHK HB.

Mandat članovima traje tri godine.

Članovi Nadzornoga odbora ne mogu biti i članovi Upravnog odbora

DHK HB.

 

Članak 44.

Nadzorni odbor dužan je najmanje jednom godišnje, i to prije prihvaćanja zaključnoga računa o poslovanju DHK HB, pregledati novčano i materijalno poslovanje. O tomu podnosi izvješće Godišnjoj skupštini DHK HB.

 

 1. NAKLADA DHK HB

 

Članak 45.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne može organizirati vlastitu nakladničku djelatnost, te će pravno  utemeljiti odjel pod nazivom «Naklada DHK HB», kada se za to steknu pravni i materijalni uvjeti i ona će se baviti nakladom djela iz starije i novije hrvatske književnosti, objavljivanjem djela koje zanemaruju ostali nakladnici, te prevođenjem značajnijih književnih djela.

Odjel: «Naklada DHK HB» će djelovati sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama i Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, te sukladno Statutu DHK HB.

 

Članak 46.

DHK HB može tiskati svoje časopise, biltene i druge publikacije, uz uvjet osiguranja materijalnih sredstava za ovu vrstu djelatnosti.

Glavnog urednika i ostale urednike časopisa, biltena i ostalih publikacija kojima je nakladnik DHK HB imenuje Upravni odbor DHK HB.

Mandat glavnim urednicima i članovima uredništva traje četiri godine.

 

 1. MATERIJALNO – NOVČANO POSLOVANJE

 

Članak 47.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne ostvaruje svoja novčana sredstva od članarine, sudjelovanja na javnim natječajima, dotacija iz županijskih, federalnog i  državnoga proračuna; od vlastite nakladničke djelatnosti, od darova a sredstva može ostvarivati i iz ostalih izvora.

 

Članak 48.

Novčana sredstva mogu se trošiti samo za ostvarivanje poslova što su utvrđeni odredbama ovoga Statuta i prema programu rada DHK HB.

Za svoje obveze DHK HB odgovara svojom imovinom sukladno zakonu.

 

Članak 49.

Osim novčanim sredstvima DHK HB raspolaže i svojom imovinom o kojoj se vodi zakonom propisana uknjižba.

Novčano poslovanje DHK HB obavlja se temeljem financijskog plana i prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti DHK HB ostvari dobit ona se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje temeljnih zadaća Društva, sukladno Statutu DHK HB i Zakonu.

 

VII. TAJNIŠTVO

 

Članak 50.

Za obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i novčano-računovodstvenih poslova u DHK HB organizira se Tajništvo DHK HB.

 

Članak 51.

Radom Tajništva rukovodi tajnik DHK HB.

 

Članak 52.

Tajnika imenuje Upravni odbor DHK HB iz redova redovitih članova DHK HB.

Tajnik zastupa DHK HB u njegovim imovinsko-pravim odnosima.  

Za rad Tajništva i svoj rad tajnik je odgovoran Upravnom odboru DHK HB.

 

Članak 53.

Odluku o imenovanju tajnika Upravni odbor donosi većinom glasova svih članova.

Za tajnika DHK HB može biti izabrana osoba koja pored uvjeta propisanih zakonom mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • da je redovitim članom DHK HB
 • da ima potvrđene organizacijske sposobnosti
 • da ima visoku stručnu spremu, te da poznaje jedan svjetski jezik.

 

Članak 54.

Mandat tajnika traje četiri godine.

Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru DHK HB.

Tajnik je odgovoran za imovinu i financije DHK HB, te zastupa DHK HB u imovinsko-pravnim sporovima i odnosima.

 

Članak 55.

Tajnik se može razriješiti dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan u slučajevima:

 • ako teže povrijedi odredbe Statuta i drugih općih akata DHK HB
 • ako u više navrata odbije izvršiti odluke Upravnoga odbora DHK HB
 • ako ne postupi po zahtjevima Nadzornog odbora za otklanjanje negativnih pojava u poslovanju DHK HB ili povreda prava radnika u Tajništvu.
 • ako svojim radom i postupanjem nanese znatniju štetu DHK HB ili ako zbog njegova nemara DHK HB ne može izvršiti svoje temeljne zadaće.

 

VIII. JAVNOST U RADU I INFORMIRANJU

 

Članak 56.

Za ostvarivanje javnosti rada DHK HB, njegova izvršna i radna tijela, koriste sredstva javnog priopćavanja, usmene ili pismene objave, skraćena izvješća, posebne biltene i slično.

Javnost se iznimno može isključiti sa sastanaka tijela DHK HB i to u osobito opravdanim slučajevima (rasprava o podatcima koji se smatraju poslovnom tajnom DHK HB, rasprava o dokumentima koji se odnose na obranu: fizičku i tehničku zaštitu i dr.).

U javnim glasilima DHK HB zastupa predsjednik ili jedan od dopredsjednika kojega ovlasti predsjednik.

Oglašavanje u javnim glasilima, u ime Udruge ovlaštenje ima predsjednik i dopredsjednici.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbe predsjednik, dopredsjednici i tajnik DHK HB.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 57.

DHK HB prestaje s radom temeljem odluke Skupštine DHK HB i u slučajevima propisanim  Zakonom o udrugama.

U slučaju prestanka rada DHK HB, Skupština odlučuje o imovini Društva.

 

Članak 58.

Izvorno tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština DHK HB.

Između dviju Skupština tumačenje odredaba Statuta za određeni slučaj daje Odbor za statut i opće propise, a izvorno tumačenje daje prva naredna Skupština DHK HB.

 

Članak 59.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti dotadanji Statut DHK HB od 20. studenoga 1993. i sve njegove izmjene i dopune kao i odredbe drugih općih propisa koje su protivne ovom Statutu.

Statut stupa na snagu danom prihvaćanja u Skupštini.

 

 

Mostar, 10. lipnja 2023.

Predsjedatelj Skupštine

Ivan Baković   

 

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company